De spelregels van TravelDeal

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TravelDeal en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen TravelDeal.nl en consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving door TravelDeal worden aangepast, hoewel dergelijke aanpassingen niet van toepassing zijn op boekingen die reeds zijn aanvaard door TravelDeal.

Artikel 1 - Het aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer TravelDeal gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod en/of de omschrijving van het aanbod en/of getoonde afbeeldingen binden TravelDeal niet en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van TravelDeal leiden.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. De prijs van de aanbieding
  2. De hoogte van eventuele belastingen die voor rekening van de consument komen
  3. De hoogte van eventuele onvermijdbare kosten
  4. De hoogte van vermijdbare kosten
  5. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  6. De wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst
  7. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen TravelDeal de prijs garandeert.

Artikel 2 - De overeenkomst

 1. TravelDeal bemiddelt tussen aanbieder en consument. Het is in alle gevallen de aanbieder van de producten en/of diensten die nakoming zal geven aan de overeenkomst gesloten via de TravelDeal website(s).
 2. De consument is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste persoonsgegevens en betaalgegevens. TravelDeal kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van foutief doorgegeven informatie door de consument.
 3. De consument dient 18 jaar of ouder te zijn om de aanbieding bij TravelDeal te bestellen.
 4. Indien de algemene voorwaarden van de aanbieder bepalingen bevatten welke niet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden van TravelDeal wordt dit bij de betreffende aanbieding weergegeven.
 5. Het aanvaarden van het aanbod geschiedt wanneer de consument zijn persoonlijke gegevens en betaalgegevens op de website heeft ingevuld. TravelDeal bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 3 - Herroeping

 1. Het aanbod betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode is uitgesloten van het herroepingsrecht van de consument.

Artikel 4 - Annuleren en/of wijzigen door consument

 1. Het annuleren van vliegtickets is krachtens de voorwaarden van vliegmaatschappijen niet toegestaan. Wanneer de consument zijn vliegreis wenst te annuleren/wijzigen zal hiervoor contact moeten worden opgenomen met de betreffende vliegmaatschappij.
 2. De annulerings- en wijzigingsvoorwaarden worden per aanbieding vastgesteld hierbij zijn de voorwaarden die worden vermeld in de aanvullende informatie bij de aanbieding van toepassing.
 3. Indien consument zijn accommodatie en/of reis wilt wijzigen of annuleren zal consument contact moeten opnemen met klantenservice. Dit kan telefonisch of via email, van maandag tot en met vrijdag, tussen 09:00 en 17:00 uur. Indien consument contact opneemt na 17:00 geldt de eerstvolgende werkdag als dag van annulering.
 4. TravelDeal geeft geen garantie omtrent het wijzigen van gegevens. Dit zal in overleg met de aanbieder plaatsvinden. Eventuele kosten komen voor rekening van de consument.
 5. Als de reden van de annulering gedekt wordt door een verzekeringspolis die consument heeft genomen voor de betreffende boeking, is het mogelijk om via die verzekeringspolis de annuleringskosten terug te eisen. De bovengenoemde voorwaarden zijn dan niet van toepassing.

Artikel 5 - Annuleren en/of wijzigen door TravelDeal

 1. TravelDeal behoudt zich het recht voor het geboekte ieder moment te annuleren wanneer consument heeft nagelaten alle relevante informatie over zichzelf of andere personen te verstrekken.
 2. Indien het geboekte niet kan doorgaan zal TravelDeal consument de onverwijld op de hoogte stellen.
 3. In geval van overboeking of faillissement van de aanbieder zal TravelDeal de consument eenmalig een alternatief aanbod doen. Indien consument niet akkoord gaat met het alternatief zal TravelDeal het geboekte kosteloos annuleren.
 4. Indien er sprake is van overmacht is TravelDeal niet verplicht een alternatief en/of restitutie aan te bieden.

Artikel 6 - Prijs en betaling

 1. Over de prijzen genoemd op de website valt niet te onderhandelen. (Druk)fouten zijn niet bindend.
 2. Betalingen dienen direct via de website te worden gedaan, tenzij anders is aangegeven in de aanbieding.
 3. Er kan betaald worden via Paypal, MasterCard, Visa kaart en iDeal.
 4. TravelDeal stelt zich niet aansprakelijk voor bijkomende kosten voor bagage, buitenlandse transacties, visa, vaccinaties en andere kosten die niet als inclusief bij de aanbieding worden vermeld.

Artikel 7 - Klachten

 1. Indien u een klacht heeft over de accommodatie en/of reis, dient u hiervan een melding te maken bij een medewerker ter plaatse. Wanneer het probleem op locatie niet tot volle tevredenheid kan worden opgelost dient u direct tijdens het verblijf (of op de eerstvolgende werkdag mits de consument in het weekend verblijft) contact op te nemen met de klantenservice van TravelDeal. Voor klachten kan er telefonisch contact op worden genomen met 088 - 2053 500. Verder kan consument een klachten email sturen naar klantenservice@traveldeal.nl of een klachtenbrief sturen naar: TravelDeal BV, Kabelweg 43, 1014 BA Amsterdam. TravelDeal streeft ernaar binnen 15 werkdagen met een passende reactie te komen.
 2. Indien de consument na de reis een klacht indient, die tijdens het verblijf opgelost had kunnen worden, biedt TravelDeal geen compensatie.
 3. Wij verzoeken u de klacht bij telefonisch aanmelden tevens schriftelijk of per email op klantenservice@traveldeal.nl te bevestigen.

Artikel 8 - Praktische informatie

 1. Paspoortvereisten: Voor alle buitenlandse boekingen bij TravelDeal is een geldig paspoort vereist. Specifieke paspoort- en visumvereisten en andere immigratievereisten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument. Deze vereisten kunnen worden nagegaan bij relevante ambassades en/of consulaten. TravelDeal is niet aansprakelijk wanneer consument niet aan de paspoortvereisten voldoet. Inwoners van de Europese Unie kunnen binnen de Europese Unie met een geldig identiteitsbewijs reizen.
 2. Reisverzekering: TravelDeal biedt geen reisverzekering aan. Het is sterk aan te raden een reisverzekering af te sluiten die de gehele tijd van het verblijf dekt.
 3. Gezondheid: Afhankelijk van de boeking, kunnen verplichte gezondheidszorgen op de consument van toepassing zijn. Het wordt aangeraden om van te voren een reisapotheek of dokter te bezoeken en gezondheidsinformatie op te vragen voor de betreffende reis. TravelDeal stelt zich niet aansprakelijk voor gezondheidsproblemen die opgedaan zijn tijdens het verblijf.

Volg ons op: